PRÁVNA DOLOŽKA

Ochrana osobných údajov
Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky , najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č 101/2000 Zb . v znení neskorších dodatkov a predpisov. Spoločnosť TASHA COSMETICS, s.r.o. je registrovaným správcom osobných údajov, všetky údaje získané od zákazníkov používa výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám.

Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá spoločnosť TASHA COSMETICS, s.r.o. s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov, a to predovšetkým v § 5 ods. 2 písm. b ) a v § 5 ods. 6.

Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané na zálohovaných serveroch, dáta nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Spoločnosť TASHA COSMETICS, s.r.o. je v zmysle § 5 ods. 5 zák. o ochrane osobných údajov oprávnená za účelom ponuky obchodu a služieb subjektu údajov ako správca jeho osobných údajov získaných v súvislosti so svojou činnosťou použiť jeho meno, priezvisko a adresu. Tieto osobné údaje je možné na písomnú žiadosť zákazníka vymazať z databázy. Správca osobných údajov potom nesmie ďalej uvedené údaje spracovávať.

Copyright

Všetky materiály publikované na webových stránkach spoločnosti TASHA COSMETICS, s.r.o. sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené , informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti ( zvlášť popisy a vyobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov ) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv. Výnimku z tohto ustanovenia tvoria súbory a texty publikované na stránkach informácie pre tlač.

Zodpovednosť

Spoločnosť TASHA COSMETICS, s.r.o. upozorňuje, že informácie na webových stránkach jej obchodov sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť TASHA COSMETICS, s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Spoločnosť TASHA COSMETICS, s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane ( ale nie výhradne ) ušlého zisku , vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd.

Spoločnosť TASHA COSMETICS, s.r.o. neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach jej obchodov, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach spoločnosti TASHA COSMETICS, s.r.o. nemožno interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od spoločnosti TASHA COSMETICS, s.r.o. v písomnej podobe potom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval.