• Bratislava Pajštúnska otvorené Po - Pia od 7:30 do 15:30 hod.
  • +421 907 988 306
  • obchod@tasha.sk

Informačné ustanovenia pre zhromažďovanie, spracúvanie a ochranu osobných údajov v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ (GDPR).


Vážení zákazníci a obchodní partneri,
v danom dokumente vás chceme informovať o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, ktoré získavame na základe našej obchodnej činnosti, vzdelávacích a školiacich aktivít, v rámci výstav, na ktorých sa aktívne zúčastňujeme, ako aj na základe poskytovania poradenskej a konzultačnej činnosti. Vážime si toho, že s nami svoje osobné údaje zdieľate a my vás ubezpečujeme, že sme odhodlaní ich v maximálnej miere chrániť. Taktiež sa snažíme byť vo vzťahu k vám čo najviac transparentní, najmä ohľadne toho, ako vaše osobné údaje spracúvame.

V danom dokumente sú nami sformulované zásady o ochrane vašich osobných údajov a to v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na ktorom sa uzniesla Národná Rada SR (platnosť zákona od 31.01.2018, účinnosť od 25.05.2018) a v súlade s platnou legislatívou EÚ GDPR).

Pre upresnenie.

Uvedený Zákon o ochrane osobných údajov je výrazným povýšením ochrany dát na úroveň európskeho zákona, pretože vymedzuje nové pravidlá v súlade s General Data Protection Regulation (GDPR) - Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR).

Nová legislatíva EÚ pojala harmonizáciu pravidiel ochrany osobných údajov pre všetky 28 štátov EÚ a EFTA krajín – Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Od 25.05.2018 predstavuje rovnováhu medzi legitímnymi záujmami správcov a spracovateľov dát a právom osôb na súkromie. Rovnako prináša rovnocennú vymáhateľnosť a rovnaké sankcie pre všetky štáty, konzistentnú právnu úpravu, účinnú spoluprácu regulovaných orgánov.

Vymedzenie niektorých pojmov.

„Spracovanie osobných údajov“ to sú vykonávané operácie s osobnými údajmi a len na nich sa táto ochrana vzťahuje. Teda nie na každé použitie údajov nejakého človeka v akejkoľvek situácii, ako sa často mylne domnievajú tí, ktorí ochranu osobných údajov stotožňujú s ochranou osobnosti podľa Občianskeho zákonníka. Ďalšími potrebnými pojmami sú : "subjekt údajov", čo je človek, o ktorého údaje sa "správcovi" ide. Správca je ten, kto operácie s osobnými údajmi vykonáva, buď z vlastného rozhodnutia, alebo preto, že je to jeho zákonnou povinnosťou. " Spracovateľ " je ten, koho správca vykonávaním takejto činnosti (t. j. spracúvaním osobných dát) poverí.

Kto je správca osobných údajov v našom prípade?

Je to Cosmetics Beauty sk.

Kto je subjekt údajov v našom prípade?

Každý náš zákazník alebo obchodný partner, ktorý nakupuje osobne na našich 2 prevádzkach (obchodoch) v Bratislave a Banskej Bystrici alebo cez e-shop (www.tasha.sk).

Aké potrebné údaje a za akým účelom správca od subjektu údajov sústreďuje?

Aby Cosmetics Beauty sk., ako obchodná firma, mohla svoj tovar ponúkať a predávať, potrebuje sústreďovať a spracúvať zákonné potrebné údaje na základe zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník a o zmene a doplnení zákona, ktorý upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním. Tzn. údaje a všetky potrebné dáta pre účely nákupu a predaja nášho tovaru sa riadia týmto právnym titulom.

V súlade so zákonom ide o povinné dáta a osobné údaje medzi Cosmetics Beauty sk.(predávajúci) a zákazníkmi (kupujúcimi). V našom prípade zákazníkmi sú MO (FO -živnostníci) ale i VO (PO, ako i FO). Nakupovať môže aj konečný spotrebiteľ.

V tejto súvislosti, okrem obchodného zákonníka sa Cosmetics Beauty sk riadi aj právnym titulom zákonom č.40/1964 Občiansky zákonník.

O aké potrebné zákonné údaje ide?

Sú to obecné povinné údaje, ktoré nevyžadujú súhlas zákazníka : obchodné meno, adresa sídla, IČO, DIČ, kontaktné údaje. Súhlas nie je potrebný získavať ani k zaslaniu ďalšej ponuky nášho tovaru alebo služieb, alebo ponuky vzdelávacích a školiacich aktivít, posielaných prevažne na e-mail zákazníka, ktorý si u nás niečo kúpil alebo objednal. Akonáhle však odpovie, že o takéto oznámenie nestojí, je nutné zasielanie ponúk na jeho adresu skončiť.

Všetky správcom (Cosmetics Beauty sk) zhromaždené osobné údaje od zákazníkov a obchodných partnerov, bez ohľadu na iné potrebné právne tituly, správca zhromažďuje pre svoje účely a spracúva ich na základe zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na ktorom sa uzniesla Národná Rada SR (platnosť zákona od 31.01.2018, účinnosť od 25.05.2018, v súlade s GDPR).

TASHA COSMETICS (ako správca) má pre spracúvanie osobných údajov vypracované smernice, ktoré zohľadňujú zásady spracúvania osobných údajov a ochrany fyzických osôb pri ich spracúvaní (prvá hlava daného zákona § 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Cosmetics Beauty sk (správca = prevádzkovateľ) ako obchodná firma, zhromažďuje a spracúva potrebné osobné údaje na ďalšie účely:

Zákaznícke služby a riadenie vzťahov so zákazníkmi

Čo znamená tento účel?
Ak sa obrátite na naše prevádzky s nejakou otázkou alebo sťažnosťou, môžeme vás požiadať o identifikačné údaje, ktoré nám umožnia reagovať na váš podnet. Tieto osobné údaje použijeme výhradne na tento účel a k zvýšeniu kvality našich zákazníckych služieb.

Aké osobné údaje spracovávame na tento účel?

Za účelom náležitej odpovede na vašu otázku alebo sťažnosť zaznamenávame detaily o vašej otázke či sťažnosti do našej zákazníckej databázy. Môžeme vás tiež požiadať o vaše kontaktné údaje. Ak budete mať akúkoľvek otázku alebo sťažnosť týkajúcu sa reklamácie (napríklad ohľadom vami zakúpeného prístroja, alebo tovar vám neprišiel podľa vašej objednávky) môžeme vás požiadať aj o poskytnutie dodatočných osobných údajov za účelom zistenia vašej reklamácie.

Účasť na akciách (zľavy, poukážky a pod.)

Čo znamená tento účel?
Cosmetics Beauty sk organizuje reklamné akcie pre všetkých svojich zákazníkov, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú stálym zákazníkom Cosmetics Beauty sk. V niektorých prípadoch vás na účely vašej účasti na týchto reklamných akciách môžeme požiadať o poskytnutie ďalších osobných údajov (prostredníctvom registračného formulára, reklamy alebo webových stránok, výstavy).Aké osobné údaje spracovávame na tento účel?

Ak sa zúčastníte takýchto reklamných akcií (príklad: zakúpite poukážku pre svojho blízkeho, môžeme spracovať osobné údaje, ktoré ste nám poskytol / la (jeho meno, kontakt:
e-mailová adresa alebo telefón, poštová adresa), pre účel zaslania produktov či benefitov. V závislosti na konkrétnej reklamnej akcii môžeme spracúvať aj informácie o vašej účasti, ako sú dosiahnuté bodové hodnoty, súťažné odpovede alebo úspory.

Zdokonaľovanie výrobkov a tovaru zodpovedajúcich trendom

Čo znamená tento účel?
Cosmetics Beauty sk občas vykonáva prostredníctvom dotazníkov prieskum spokojnosti zákazníkov. Odpovede, ktoré poskytnete v rámci takého prieskumu, použijeme na hodnotenie kvality a k zlepšovaniu našich služieb a tovarovej nomenklatúry zákazníkom.
Aké osobné údaje spracovávame na tento účel?
Ak sa rozhodnete pre účasť v našich prieskumoch, môžeme spracovať osobné údaje, ktoré nám s vaším súhlasom poskytnete, ako je vaše meno, e-mailová adresa a tel. číslo.

Všeobecné obchodné ponuky

Čo znamená tento účel?
Ako zákazník spoločnosti Cosmetics Beauty sk alebo člen nášho Cosmetics Beauty Club-u môžete od Cosmetics Beauty sk dostávať obchodné ponuky a informácie (Všeobecné obchodné ponuky).
Cosmetics Beauty sk by vás prostredníctvom Všeobecných obchodných ponúk rada informovala o produktoch, udalostiach a reklamných akciách Cosmetics Beauty sk, ako aj svojich obchodných partneroch, ktoré by vás podľa jej názoru mohli zaujímať. Takéto Všeobecné obchodné ponuky môžu zahŕňať:
• Elektronické newslettre s ponukami a všeobecnými informáciami;
• Bonusové Cosmetics Beauty CLUB body pre nákup vybraného sortimentu;
• Zľavnené kupóny na produkty Cosmetics Beauty sk.

Všeobecné obchodné ponuky môžete dostávať poštou, e-mailom, SMS, prostredníctvom webových stránok Cosmetics Beauty sk.

Aké osobné údaje spracovávame na tento účel?
Aby bola Cosmetics Beauty sk schopná zasielať vám Všeobecné obchodné ponuky, bude Cosmetics Beauty sk spracúvať tieto vaše osobné údaje, ktoré nám s vaším súhlasom poskytnete, ako je meno, adresa, e-mailová adresa a tel. číslo.

Ukončenie zasielania Všeobecných obchodných ponúk

Ukončiť zasielanie Všeobecných obchodných ponúk zo strany Cosmetics Beauty sk môžete kedykoľvek označením príslušného políčka v obdržanej Obchodnej ponuke a zaslaním takto upravené Všeobecné obchodné ponuky späť Cosmetics Beauty sk prostredníctvom e-mailu (obchod@tasha.sk) alebo poštou na adresu Cosmetics Beauty sk, s. r. o, Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava alebo prostredníctvom webovej stránky.

Personalizované obchodné ponuky

Čo znamená tento účel?
Ako zákazník spoločnosti Cosmetics Beauty sk alebo člen Cosmetics Beauty Club-u môžete od TASHA dostávať Personalizované obchodné ponuky, ktoré budú prispôsobené na mieru vašim osobným preferenciám vyplývajúcich z vašej nákupnej histórie, účasti na reklamných akciách, prieskumoch, používanie Webových stránok, aplikácií a elektronických médií (Personalizovaná obchodná ponuka) .

Cosmetics Beauty sk by vás prostredníctvom Personalizovaných obchodných ponúk rada informovala o produktoch, udalostiach a reklamných akciách Cosmetics Beauty sk a jej obchodných partneroch, ktoré by vás, podľa jej názoru, mohli zaujímať. Takéto Personalizované obchodné ponuky môžu zahŕňať:

  • Bonusové Cosmetics Beauty Club body pre nákup vybraného sortimentu;
  • Zľavnené kupóny na produkty Cosmetics Beauty sk.

Personalizované obchodné ponuky môžete dostávať poštou, e-mailom, SMS, prostredníctvom webových stránok Cosmetics Beauty sk.

Aké osobné údaje spracovávame na tento účel?

Aby bola Cosmetics Beauty sk schopná zasielať vám Personalizované obchodné ponuky, bude Cosmetics Beauty sk spracúvať tieto vaše osobné údaje, ktoré nám, s vaším súhlasom poskytnete, ako je meno, adresa, e-mailová adresa a tel. číslo. Cosmetics Beauty sk takisto potrebuje pre tento účel poznať vaše preferencie, ktoré budeme s vaším súhlasom spracúvať. Za týmto účelom bude Cosmetics Beauty sk analyzovať:

  • Vašu nákupnú históriu.Tá zahŕňa dáta týkajúce sa (a) údajov o tovare, ktorý nakupujete, (b) celkovej sumy vašich nákupov, (c) špecifikáciu času a miesta (predajňa, e-shop, výstava) kde nakupujete, (d) a spôsob platby, ktorú používate.
  • Ako sa rozhodujete využiť nazbierané body;

Ako dlho budeme uchovávať vaše osobné údaje?

V prípade vašej žiadosti o ukončenie vášho členstva v Cosmetics Beauty CLUB-e, vaše osobné údaje, týkajúce sa vášho členstva v Cosmetics Beauty Club-e budeme uchovávať po dobu 3 rokov odo dňa ukončenia vášho členstva v Cosmetics Beauty Club-e. Osobné údaje, ktoré spracúvame v súvislosti s inou vami využívanou službou, budeme uchovávať tiež po dobu 3 rokov od vašej poslednej interakcie s nami. Osobné údaje, ktoré sa vzťahujú k finančným údajom (fakturácia) budú nami uchovávané po dobu 10 rokov odo dňa uskutočnenia transakcie.
Po skončení vyššie uvedenej doby uchovávania budú osobné údaje vymazané alebo anonymizované.

Komu môže TASHA, mimo našej spoločnosti, poskytovať vaše osobné údaje?

V Zásadách ochrany súkromia, neposkytneme žiadne osobné údaje bez vášho dovolenia, ibaže by sme k tomu boli zo zákona oprávnení alebo by sme boli povinní tak urobiť, alebo ak by sme boli presvedčení, že takáto akcia je potrebná za účelom ochrany alebo obhajoby našich práv, majetku alebo bezpečnosti našich zamestnancov a bezpečnosti našich užívateľov, zákazníkov alebo iných osôb. Vaše osobné údaje budú poskytnuté dozorným orgánom, finančným úradom a vyšetrovacím orgánom iba v prípade, keď je Cosmetics Beauty sk povinná urobiť tak zo zákona.

Kedy je potrebný váš súhlas?

Pre marketingové účely, aby Cosmetics Beauty sk (správca) čo najlepšie prispôsobil ponuku svojich produktov a služieb a obchodné oznámenia ohľadom nich vašim potrebám, pre tento účel spracovania správca získava váš jednoznačný súhlas.

Poskytovanie osobných údajov správcovi na marketingové účely, čo nepredstavuje plnenie a zákonné povinnosti správcu, je od vás – zákazníkov, požadovaný súhlas na ich spracovanie. Neznamená to však, že by vám správca v dôsledku toho odmietol poskytnúť svoj výrobok či službu na základe zmluvy.

Aké sú oprávnené záujmy správcu?

Osobné údaje spracúva Cosmetics Beauty sk (správca) tiež pre ochranu svojich oprávnených záujmov.

Oprávnené záujmy správcu sú najmä riadne plnenie všetkých zmluvných záväzkov správcu, riadne plnenie všetkých zákonných povinností správcu, priamy marketing, ochrana správcovho podnikania a majetku a v neposlednom rade aj ochrana životného prostredia a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja.

V záujme zabezpečenia najvyššej ochrany vášho súkromia, máte právo namietať, aby vaše osobné údaje boli spracovávané výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody, alebo aby boli osobné údaje blokované.

Aké kategórie osobných údajov sú spracúvané?

Na zabezpečenie vašej spokojnosti z riadneho plnenia záväzku, na zabezpečenie plnenia zákonných povinností, na zabezpečenie personalizovanej ponuky tovaru a služieb Cosmetics Beauty sk (správca) a k ďalším vyššie vymenovaným účelom spracúva správca tieto kategórie osobných údajov:

a) základné identifikačné údaje - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, rodné číslo a identifikačné číslo;

b) kontaktné údaje - telefónne číslo a e-mailová adresa;

c) informácie o využívaní produktov a služieb správcu - jedná sa o údaje o tom, aké produkty ste u správcu mali dohodnuté a aké využívate teraz, vrátane nastavenia produktov a pod .;

d) informácie zo vzájomnej komunikácie - informácie z e-mailov, zo záznamov telefonických hovorov alebo iných kontaktných formulárov;

e) fakturačné a transakčné údaje - ide najmä o informácie objavujúce sa na faktúrach, o dojednaných fakturačných podmienkach a o prijatých platbách;

f) písomné informácie - informácie z internetového prehliadača alebo mobilných aplikácií, ktoré využívate;

Citlivé údaje

Pokiaľ ide o špeciálnu kategóriu osobných údajov (citlivých údajov), v prípadoch, kedy Cosmetics Beauty sk (správca) zverejňuje na svojich facebook stránkach tzv. biometrické údaje napr. fotky tvárí, ktoré dovoľujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu, v takom prípade k ich spracúvaniu správca koná na základe výslovného súhlasu s dotknutou osobou.

Spracúvanie osobných údajov.

Akúkoľvek operáciu alebo súbor operácii s osobnými údajmi, ktorý Cosmetics Beauty sk (správca) uskutočňuje pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov, uskutočňuje správca na základe vnútropodnikových smerníc : zhromaždenie, zaznamenávanie, usporiadanie, štrukturovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadávanie, náhľad, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo zničenie – ktoré sú vytvorené v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov.

V určitých vymedzených prípadoch, kedy Cosmetics Beauty sk (správca) poveruje pre spracúvanie osobných údajov iného spracovateľa, než svojho zamestnanca, potom tak koná na základe spracovateľských zmlúv. Zmluva pre bezpečnosť spracúvania osobných údajov upravuje, že správca a spracovateľ sú povinní zabezpečiť : vhodné technické a organizačné opatrenia; aby obe strany garantovali úroveň zabezpečenia zodpovedajúcemu danému riziku; a to s prihliadnutím ku stavu techniky, nákladom na vykonanie a povahe, rozsahu a účelom spracúvania. Ukladanie osobných údajov uskutočňuje Cosmetics Beauty sk (správca) na základe Zmluvy o poskytovaní služieb t. j. Služby súvisiace so správou Software, ktoré poskytuje spoločnostiCosmetics Beauty sk, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb, certifikovaný partner STORWARE: A. T. P. Technology, s.r.o. so sídlom Kubánské náměstí 11, 101 00 Praha 10, IČO: 24151076, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spisová značka C 183347, v zastúpení Robertom Apolínom, konateľom spoločnosti (viď. Zmluva o poskytovaní služieb).

Porušenie ochrany dát musí byť oznámené!

Nový zákon zaviedol požiadavku na podanie oznámenia o porušení ochrany. V tejto súvislosti správca dbá o dodržanie bezpečnosti spracúvania a uchovávania osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informačná povinnosť správcu.

Pre získavanie a zhromažďovanie osobných údajov od potenciálnych záujemcov a zákazníkov Cosmetics Beauty sk (správca), zaväzuje svojich zamestnancov, internými smernicami, dodržiavať bezpečnosť pre ochranu zhromažďovaných osobných údajov.

Na svojej internetovej stránke www. tasha.sk správca zverejňuje svoje kontaktné údaje.

Môžete v nich nájsť aj kontakty na zodpovedné osoby za prevádzky a e-shop, ako aj zodpovedné osoby – manažérov pre vzdelávacie a školiace aktivity a to s uvedením ich mien a priezvisk, ako i telefonických a e-mailových kontaktov.